नुवाकोट जिल्लाबाट हराएको व्यक्तिहरु २०७१-२०७६ (मङ्सिरसम्म)